Klimatrapporten igen!

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) godkände skrivningarna i den nya klimatrapporten, AR5, den sista oktober 2014 i Köpenhamn. AR står för "Assement Reports of the state of knowledge on climate change" och är den 5:e i ordningen. Populärt kallas arbetet; FNs Klimatrapport 2013.

Det internationella samarbetet med att sammanställa, evaluera och enas om forskningsresultat syftar till att utgöra grund för framtida internationella samarbeten, konventioner och utveckling. I rapporten enas man om att klimatförändring beroende på utsläpp av växthusgaser (GHG), dvs mänskliga aktiviteter, är högst trolig.

Många miljöproblem är internationella, dvs vad vi gör i Sverige påverkar miljön i andra länder, klimatförändring är av denna art. I rapporten analyseras bland annat klimatpåverkan till följd av energiproduktion. I kapitel 7, av arbetsgrupp 3, synas CO2 utsläpp per produktionsslag. Livscykelanalyserat. Man noterar följande listning; gram CO2 per producerad kilowattimme.

Vattenkraft 4 gr

Vind kraft 12 gr

Kärnkraft 16 gr

Solenergi 46 gr

Olja, kol > 1000 gr

Med denna rapport och lite historisk förankring i bakfickan, känns det arbete som HaVs myndigheten, Länsstyrelser, Kammarkollegiet, Sportfiskare och Älvräddare driver i Sverige lite knepigt. Det kan funderas över om vi inte har större problem än att driva fram förnyade tillstånd för väl anpassad småskalig energiproduktion medelst vatten.

Åter till AR5, där konstateras en förväntad temperaturhöjning, dvs varmare klimat. I Sverige uppemot 5 grader varmare år 2100 med störst höjning under vintern. Än så länge diskuteras bara lufttemperatur - det torde dock påverka även vattentemperaturen - fråga att ställa: är småskalig vattenkraft  i redan förbyggda fall det största hotet mot klimatförändringar?

Sommaren 2017 - låga grundvattennivåer, sommaren 2018 - värmerekord. Sommaren 2014 - stor skogsbrand, sommaren 2018 - flera stora, svåra skogsbränder. Fler myndigheter börjar prata om nya dammar för att säkra dricksvattenreserver, det funderas över branddammar och det rekommenderas fiske i reglerade vattendrag då de naturliga har så låg vattenföring att fiskar kämpar för överlevnad. Utsläppssiffrorna ovan, från 2015 gäller fortfarande, de är inte ändrade. Vi kan ju i a f glädjas åt att tillståndsprövningen underlättas med ny lagstiftning. Vi undrar lite över hur de ser på möjlighet att renovera, utveckla och effektivisera befintliga anläggningar? Det är ju jussom vårt specialområde...

 

Läs gärna mer! här är några länktips:

http://report.mitigation2014.org/drafts/final-draft-postplenary/ipcc_wg3_ar5_final-draft_postplenary_chapter7.pdf

ipss.ch

klimatanpassning.se

Notera gärna: Vind generar 3 gånger så mycket CO2 som vatten, solenergi (som subventioneras i Sverige) generar också mycket utsläpp...men det är ju i Kina? Elbilar... javisst, men de går ju inte på luft. För övrigt, länken till 7 kapitlet fick vi den 7 oktober, alltså innan AR5 var publicerad.

CKTAB arbetar för att effektivisera, modernisera och ta till vara möjligheter till elproduktion i alla möjliga existerande byggnationer kring fallhöjder. Vi gråter blod för varje nedstängd plats, inte bara i egen sak, mest för den förlorade möjligheten till "empowerment" hos varje fallägare och varje grön energiproduktionsmöjlighet och arbete här. Vi har också svårt att förklara för våra barn.

 

Telefon: 021-180 700 | Adress: Kedjebohammar, 739 92  Skinnskatteberg, Sverige
© Cargo & Kraft Turbin Sverige AB